Vd

Dương Văn Đức

Ngày đăng: 2018-06-21 09:48:50

Tôi đang công tác tại TPHCM, do có thông tin thi sát hạch tại Cần Thơ là nơi tôi có hộ khẩu thường trú và nhà ở đó nên qua tìm hiểu tôi đã đăng ký thi tuyển và đuợc tiếp nhận, có kết quả thi đậu theo đúng quy định. Nhưng khi cầm kết quả đến bộ phận một cửa thì được trả lời, tôi không được cấp chứng chỉ tại Cần Thơ vì theo Khoản 2, Điều 5 Thông tư 17/2016/TT-BXD, cá nhân hoạt động xây dựng độc lập là cá nhân công ty, đối tựợng nhận thi công công trình xây dựng có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương thì mới đuợc cấp. Nhưng theo tôi hiểu cá nhân hoạt động xây dựng độc lập là cá nhân đang hành nghề xây dựng độc lập ở các tỉnh thành của cả nuớc tức là ngoài Điểm a, Khoản 2, Điều 5. Bộ phận một cửa yêu cầu tôi phải công tác tại Cần Thơ mới đuợc cấp chứng chỉ hoặc xác nhận chuyển điểm thi lên Sở Xây dựng TPHCM cấp. Xin hỏi, trường hợp của tôi có đuợc cấp Chứng chỉ hành nghề tại Cần Thơ không và nếu tôi về Cần Thơ công tác thì chỉ cần làm giấy xác nhận công tác là đủ điều kiện để cấp có đúng không?

Đã trả lời

Vd

Trả lời: Dương Văn Đức

Ngày đăng: 2018-06-21 09:48:50

Về vấn đề này, Chúng tôi xin có ý kiến trả lời như sau: Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập được quy định tại Điều 158 Luật Xây dựng năm 2014. Trường hợp ông Đức đáp ứng được điều kiện nêu trên thì có thể thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở Xây dựng địa phương nơi ông có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

T

Lê Nguyễn Phú Trường

Ngày đăng: 2018-06-25 15:36:23

Tôi đang làm việc tại Ban QLDA Đầu tư XDCT Giao thông tỉnh Đồng Tháp, trước khi trình thẩm định, phê duyệt dự án cầu Ngô Thời Nhậm, TP Cao Lãnh đơn vị đã lựa chọn nhà thầu thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật để thực hiện thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau khi dự án được phê duyệt, Ban QLDA trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư không đồng ý đưa chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi vào tổng mức đầu tư của dự án với lý do chi phí này chỉ thực hiện khi cơ quan thẩm định dự án có yêu cầu theo quy định tại điểm c, khoản 4, điều 8 của Thông tư số 18/2016/TT-BXD. Đơn vị đã giải trình: Theo Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 18/2016/TT-BXD quy định: “Trường hợp Chủ đầu tư thực hiện việc thẩm tra trước khi trình thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét việc sử dụng kết quả thẩm tra để phục vụ công tác thẩm định”, tuy nhiên Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn loại chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi ra khỏi tổng mức đầu tư của dự án. Vậy xin hỏi quý Bộ, việc Sở Kế hoạch và Đầu tư không đồng ý đưa chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi vào tổng mức đầu tư dự án có phù hợp với pháp luật xây dựng hiện hành hay không?

Đã trả lời

T

Trả lời: Lê Nguyễn Phú Trường

Ngày đăng: 2018-06-25 15:36:23

Về vấn đề này, chúng tôi xin có ý kiến trả lời như sau: Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014. Chi phí thẩm tra, phí thẩm định dự án và thiết kế cơ sở được tính trong tổng mức đầu tư của dự án. Tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Vì vậy, chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi được tính trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng là phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

B

Lê Xuân Bảo

Ngày đăng: 2018-06-25 15:40:03

Tại Khoản 19, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 có quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thi công xây dựng công trình. Tôi xin hỏi, nhà thầu thực hiện thi công công viên (san lấp lớp đất màu dày 15cm, làm đường nội bộ, trồng cây xanh, trồng cỏ,.... chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh) thì có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức không?

Đã trả lời

B

Trả lời: Lê Xuân Bảo

Ngày đăng: 2018-06-25 15:40:03

Về vấn đề này, Chúng tôi xin được trả lời như sau: Theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì công viên là loại công trình hạ tầng kỹ thuật. Do đó, để thực hiện thi công xây dựng công trình này, tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thi công công trình hạ tầng kỹ thuật.  

T

Đặng Nam Thiện

Ngày đăng: 2018-06-25 16:36:18

Dự án phê duyệt ban đầu chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, thực hiện thiết kế 1 bước là thiết kế bản vẽ thi công); khi điều chỉnh, bổ sung dự án (bảo đảm thuộc các trường hợp được phép điều chỉnh dự án) có tăng tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 50 tỷ đồng (giá trị riêng phần bổ sung là 40 tỷ đồng). Tôi xin hỏi, phần bổ sung vẫn thực hiện thiết kế 1 bước (thiết kế bản vẽ thi công) hay phải thực hiện thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công) như đối với lập dự án? Ngược lại, trường hợp dự án ban đầu có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, thực hiện thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công); khi điều chỉnh, bổ sung dự án, phần bổ sung có giá trị nhỏ (5 tỷ đồng) và tính chất đơn giản, không phức tạp. Vậy, phần bổ sung vẫn thực hiện thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công) hay chỉ cần thực hiện thiết kế 1 bước (thiết kế bản vẽ thi công)?

Đã trả lời

T

Trả lời: Đặng Nam Thiện

Ngày đăng: 2018-06-25 16:36:18

Chúng tôi xin được  trả lời vấn đề này như sau: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) thì chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Dự án sau khi điều chỉnh có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 50 tỷ đồng (trong trường hợp không bao gồm tiền sử dụng đất) không thuộc nội dung theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 thì phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Theo Khoản 2, Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình: “Người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc điều chỉnh này dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện”. Theo đó, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư phải được thẩm định và phê duyệt đối với nội dung điều chỉnh đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.

Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ!

Hotline: 096.502.1561
acud@acudgroup.vn