Md

Hoàng Lê Minh Đức

Ngày đăng: 2018-06-15 14:28:03

Tôi làm thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ với quy mô công trình cấp IV, 1 tầng, tổng diện tích xây dựng 300m2, chiều cao công trình 5,2m. Toàn bộ hồ sơ do tôi tự thiết kế. Sau đó tôi nhận được công văn trả hồ sơ từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện với lý do: “Công trình có diện tích lớn hơn 250m2 phải được đơn vị có đủ năng lực thiết kế”. Trong khi đó, tại Điểm b, Khoản 7, Điều 79 Luật Xây dựng quy định: “Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m…”. Công trình tôi xin phép xây dựng có diện tích lớn hơn 250m2, nhưng vẫn dưới 3 tầng và cao dưới 12m. Xin hỏi, công trình tôi xin phép xây dựng như trên do tôi tự thiết kế có được không?

Trả lời

TD

Trịnh Dũng

Ngày đăng: 2018-06-15 15:54:33

Khoản 8, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 21 Nghị định 59/2015/NĐ- CP ngày 18/6/2015 có nêu "Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện". Đối với công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, đơn vị chủ đầu tư là cấp xã hoặc phòng ban thuộc huyện được cấp có thẩm quyền giao "trực tiếp quản lý dự án". Tuy nhiên đơn vị chủ đầu tư có bộ máy chuyên môn trực thuộc không đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp thực hiện quản lý dự án thì chủ đầu tư có được thuê đơn vị tư vấn quản lý có đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác quản lý dự án dự án hay không?

Đã trả lời

TD

Trả lời: Trịnh Dũng

Ngày đăng: 2018-06-15 15:54:33

Chúng tôi xin trả lời vấn đề này như sau:Nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại Điều 58 và Điều 83 Luật Xây dựng. Nội dung thẩm tra được thực hiện theo quy định tại Phụ lục của Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình và thỏa thuận hợp đồng đã được ký kết. Kết quả thẩm tra là cơ sở để cơ quan thẩm định xem xét, sử dụng để thực hiện công tác thẩm định.

T

Lê Thành Trung

Ngày đăng: 2018-06-21 09:31:53

Tại Khoản 3, Điều 62 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định hình thức quản lý dự án đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách là: “Thuê tư vấn quản lý dự án”; nhưng tại Khoản 2, Điều 16 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP lại quy định: "Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực…". Như vậy, Nghị định 59/2015/NĐ-CP đã hướng dẫn không thống nhất với Luật Xây dựng. Tôi xin hỏi, thực tiễn nên áp dụng như thế nào cho đúng? Theo Khoản 2, Điều 16 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP: "Trường hợp nếu người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình là chủ đầu tư dự án thì người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định". Tuy nhiên, điều kiện để ký kết hợp đồng xây dựng, tại Điểm c, Khoản 2, Điều 138 của Luật Xây dựng đã quy định: "c) Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng". Như vậy, việc ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện quản lý dự án phải lựa chọn nhà thầu và thực hiện theo Luật Đấu thầu. Do đó, việc quy định ký hợp đồng với Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực có vi phạm Luật Đấu thầu hay không? Có bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không? Và phải thực hiện như thế nào?

Đã trả lời

T

Trả lời: Lê Thành Trung

Ngày đăng: 2018-06-21 09:31:53

Sau khi xem xét, chúng tôi đưa ra ý kiến như sau:Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước ngoài ngân sách thì hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban QLDA chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực; Khi chủ đầu tư không đủ điều kiện để tổ chức quản lý dự án theo quy định của pháp luật thì thực hiện hình thức ủy thác quản lý dự án. Trình tự thực hiện hình thức ủy thác quản lý dự án theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

QK

Phạm Quốc Khánh

Ngày đăng: 2018-06-21 09:44:30

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP: "Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định". Tôi xin hỏi, trách nhiệm của đơn vị thẩm tra là làm công việc gì, đơn vị thẩm định làm công việc gì? Sau khi đơn vị tư vấn thẩm tra có kết quả thẩm tra hồ sơ, chủ đầu tư tổng hợp kết quả trình đơn vị thẩm định, đơn vị thẩm định có được thay đổi kết quả của thẩm tra hay không?

Đã trả lời

QK

Trả lời: Phạm Quốc Khánh

Ngày đăng: 2018-06-21 09:44:30

Chúng tôi xin được  trả lời vấn đề này như sau:Nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại Điều 58 và Điều 83 Luật Xây dựng.Nội dung thẩm tra được thực hiện theo quy định tại Phụ lục của Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình và thỏa thuận hợp đồng đã được ký kết.Kết quả thẩm tra là cơ sở để cơ quan thẩm định xem xét, sử dụng để thực hiện công tác thẩm định.

Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ!

Hotline: 096.502.1561
acud@acudgroup.vn